Habitare Apart

Ile wynosiło PKB na mieszkańca w UE w 2022 r Eurostat podał wstępne wyniki

Średniej UE (41 proc. poniżej średniej UE). Jak mówił, Polska wykorzystuje obecne ożywienie do działań na rzecz tworzenia odpornego i zrównoważonego wzrostu. “Jest na dobrej drodze do skorzystania z możliwości, jakie stwarza transformacja cyfrowa” – dodał. Sekretarz generalny OECD Mathias Cormann obecny na konferencji podkreślił, że od czasu przystąpienia Polski do organizacji w 1996 r.

Wzrost gospodarczy w Polsce od 2015 r. na tle innych państw Unii Europejskiej

Nawet województwo śląskie jest półtora raza mniejsze. W Polsce występuje pięć województw z PKB niższym niż 100 mln PLN. A także pięć regionów z PKB powyżej 200 mln PLN. Pozostałe mieszczą się w tym przedziale.

stopka Ministerstwo Aktywów Państwowych

Konwergencji realnej, czyli zbliżanie się poziomu życia w Polsce do poziomu średniej unijnej. PKB per capita z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej wyniosło w naszym kraju w 2022 roku 79,4% średniej unijnej. Współczynnik Giniego, będący powszechnie stosowaną miarą tych nierówności (im wyższy poziom tego wskaźnika tym nierówności większe) spadł w Polsce z 30,6 w 2015 roku do 26,3 w 2022 roku. Oznacza to, że problem nierówności dochodowych w naszym kraju jest jednym z najmniejszych w całej Unii Europejskiej. Miejsce (ex aequo z Niderlandami) jeśli chodzi o państwa z najmniejszymi nierównościami dochodowymi w Unii.

Najzamożniejsi mieszkańcy UE

Chodzi o to, aby wzrost sprzyjał zmniejszaniu nierówności dochodowych oraz eliminowaniu obszarów biedy. GUS podał najnowsze wstępne dane o PKB dla regionów, z których wynika, że w 2017 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu Platforma forex MetaTrader 5 krajowego brutto w cenach bieżących. W porównaniu do 2016 roku, największy skok PKB (o 8,1 proc.) odnotowano w województwie podlaskim. Jednak na tle całego kraju, PKB tego regionu miało niewielki udział w produkcji całego kraju.

Oto najbogatsze regiony UE. Warszawa samotną wyspą

Polski PKB per capita wzrósł ponad czterokrotnie. Jak mówił, fundamentalna zmiana, która miała miejsce w polskiej gospodarce w latach 90. Ubiegłego wieku, była możliwa, m.in. Dzięki pomocy OECD, która wsparła nasz kraj w opracowaniu kluczowych reform zarówno gospodarczych, jak i w zakresie polityki publicznej, w tym w sektorze edukacji czy zatrudnienia. Chcąc uniknąć podatków, przenoszą one swoje zyski do państw, gdzie zapłacą mniejsze daniny.

Ile wynosi PKB per capita na osobę w Polsce?

Jego zdaniem wśród wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć nasz kraj m.in. W następstwie pandemii są te związane ze wzrostem produktywności i PKB na głowę mieszkańca. Nowe szacunki Głównego Urzędu Statystycznego pozwalają przyjrzeć się sytuacji gospodarczej w rozbiciu na województwa Polski. PKB Polski wyniosło O rozpraszaniu człowieka w zachodniej filozofii w 2022 roku 3,1 bln PLN. Jak wynika z opublikowanych danych, PKB urósł nominalnie we wszystkich województwach Polski, ale jego dynamika potrafiła znacznie się różnić. Pod względem PKB per capita województwo świętokrzyskie poza już wymienionymi państwami najbardziej przypomina Chiny ( USD).

Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2022 roku kształtowała się na poziomie od 55,1 tys. PLN w regionie podkarpackim do 164,8 tys. PLN w regionie warszawskim stołecznym.

  1. Zdecydowanie najwyższy PKB na mieszkańca spośród wszystkich 27 krajów uwzględnionych w tym porównaniu ma Luksemburg (261 proc. średniej UE), gdzie PKB na mieszkańca jest o 161 proc.
  2. Województwa warmińsko-mazurskie, podkarpackie, podlaskie, i świętokrzyskie licząc w PPS zajmują odpowiednio 229, 224, 223 i 220 miejsce.
  3. Miejsce w Unii Europejskiej jeśli chodzi o kraje z najniższym odsetkiem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  4. Warszawa osiąga wyniki PKB per capita wyższe niż Japonia, czy Włochy.
  5. Średniej Wspólnoty Warszawa i okolice plasują się dopiero na 112.

Wzrost realnego PKB jest jednym z istotniejszych wskaźników informującym o sytuacji gospodarczej danego kraju. Może on świadczyć także o jakości Sekrety udanego handlu na Forex – punkt kluczowy Pośrednik polityki gospodarczej prowadzonej przez władze danego państwa. Poza samym wzrostem gospodarczym istotne jest to, jak dzielone są jego owoce.

Dlatego Eurostat do porównań wykorzystuje standard siły nabywczej, w skrócie PPS, który jest sztuczną jednostką walutową. Teoretycznie za jeden PPS można kupić taką samą ilość towarów i usług w każdym kraju. Najmniejszy wkład do całkowitego PKB Polski mało województwo opolskie. PKB tego regionu stanowiło 2,1 proc. Mazowieckie (z wykluczeniem Warszawy) ma PKB per capita na poziomie Panamy, a małopolskie — Wenezueli.

Najwyższe było w Warszawie i okolicach (czyli regionie Warszawskim stołecznym) – ponad 133,6 tys. Zł (prawie 220 proc. średniej krajowej). Najniższe w regionie lubelskim – 41,3 tys.

Drugim problemem są międzynarodowe korporacje. Raje podatkowe należą do regionów o najwyższym PKB per capita na świecie. Nie wynika to jednak z realnej produkcji, a księgowych zabiegów dużych firm. Szwecja, Niemcy, Finlandia, Malta i Francja to kolejne państwa członkowskie UE, których PKB na mieszkańca jest wyższy od średniej unijnej. Zdecydowanie najwyższy PKB na mieszkańca spośród wszystkich 27 krajów uwzględnionych w tym porównaniu ma Luksemburg (261 proc. średniej UE), gdzie PKB na mieszkańca jest o 161 proc.

Według szacunków Eurostatu w Polsce PKB na mieszkańca w PPP było na poziomie 79 proc. Wskaźnik niższy niż w Polsce ma osiem krajów UE. Kolejne kraje to Włochy, Słowenia, Cypr i Czechy. Ich PKB per capita wyrażone w standardzie siły nabywczej mieszczą się w przedziale do 10 proc.

Wydobycie ropy czy gazu sprawia, że wartość wytworzonych w danym państwie dóbr znacznie rośnie. Zyski wędrują jednak bardzo często do wąskiej grupy osób, a poziom zamożności społeczeństwa nie rośnie aż tak bardzo. To sprawia, że mimo bardzo wysokiego PKB, poziom bogactwa społeczeństwa nie jest tak wysoki.

W 2017 roku Podlaskie wypracowało nieco ponad 44 mld zł, co stanowiło zaledwie 2,2 proc. Taki sam udział w krajowym PKB miał najwolniej rozwijający się region (wzrost o 5,2 proc.), czyli woj. Z polskich regionów najwyżej (na 11. pozycji) sklasyfikowany został region warszawski stołeczny. Uwzględniając parytet siły nabywczej PKB na jednego zatrudnionego w stolicy i okolicach odpowiadał 133 proc. Jak wynika z najnowszego raportu Eurostatu obrazującego PKB percapita w regionach w 2018 r. (po uwzględnieniu siły nabywczej), wskaźnik tenwynosił w Polsce 71 proc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top